:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648
หัวหน้าส่วนราชการ
นางพจนา วัฒนมาลา
รองปลัดรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
โทร 097-920-6081
นางพจนา วัฒนมาลา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
โทร 097-920-6081
นายธนวัฒน์ อินชู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 087-181-8569
นางกิติมา จันทร์โอภาส
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 081-386-8912