:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648

ชื่อ: แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุงการบริการสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน

9 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน และส่งเสริมปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์มาใช้พัฒนา เพื่อให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจทางออนไลน์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR code ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร