:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร ปีงบประมาณ 2565

6 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร ปีงบประมาณ 2565
  *** การบริการในพื้นที่ ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2565 ***

            วันที่ 9 พฤษภาคม 2565  บ้านแม่ลาก๊ะ หมูที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ

                                                  หย่อมบ้านห้วยไม้ซาง ณ โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง

            วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 บ้านมะหินหลวง หมู่ที่ 8  ณ โรงเรียนบ้านมะหินหลวง
                                              บ้านแม่โข่จู หมู่ที่ 10  ณ บ้านแม่โข่จู

            วันที่11 พฤษภาคม 2565 บ้านเมืองปอน หมู่ที่ 1 - 2  ณ โรงเรียนบ้านเมืองปอน
                                             บ้านท่าหินส้ม หมู่ที่ 7 ณ โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม
 
           วันที่12 พฤษภาคม 2565 บ้านหนองแห้ง หมู่ที่ 9 สถานที่ ณ รร.บ้านหนองแห้ง

                             จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้เข้ารับบริการ จาก หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ 


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร